Više od 130 godina školovanja kadrova...
SRPSKI ENGLISH
KRATAK ISTORIJAT
Školovanje kadrova u šumarstvu u Srbiji čiju tradiciju danas nastavlja Šumarska škola Kraljevo

1853. - Koreni školovanja šumarskih kadrova u Srbiji datiraju još od polovine devetnaestog veka kada je Aleksa Stojaković organizovao kurs za stručno osposobljavanje čuvara šuma stragarskih barutana. U to vreme 1853. god. počinje da radi prva dvogodišnja Zemljodelska škola u Topčideru i radi do 1859 god. U okviru koje su obučavani i kadrovi za šumarstvo.

1872. - Zemljodeljska šumarska škola u Požarevsu osnovana je 10. oktobra 1872. godine na osnovu zakona Skupštine Knjaževine srbije iz 1870. god. Škola radi do 1883. god kada bude ukinuta a zadnji upis u školu je bio 1880. godine. Te 1880. godine opština karanovačka (Kraljevo) nudi svoje novo dvokatno zdanje danas muzej Kraljeva za Zemljodelsko-šumarsku školu ugašenu u Požarevcu i nezna se tačno zašto to u Beogradu nije prihvaćeno (ponuda je zavedena u ministarstvu finansija u Beogradu pod brojem 3337 od 17. 0ktobra 1880. god.)

1899. - Na osnovu člana 25 Zakona o šumama i rešenjem br.15262 od 10. oktobra 1899. godine u Beogradu i Kraljevu se osnivaju prve samostalne praktične šumarske škole. Školovanje u Beogradu tpaje samo jednu školsku godinu 1899/1900 god. dok je u Kraljevu školovanje trajalo do 1903. godine.

1910. - U Beogradu se ponovo otvara praktična Šumarska škola 1910. godine i to tpaje do 1914. god. kada ista prekida sa radom jep je počeo prvi svetki rat.

1919. - Posle prvog svetskog rata otvara se Lugarska škola 1919. godine u Aleksincu čije školovanje tpaje deset meseci, a škola radi do 1926. godine kada prekida sa radom i to zbog loših prostornih uslova za smeštaj škole.

1926. - Da bi se nastavio kontiutet u školovanju kadrova za potrebe šumarstva u tadašnjoj Srbiji otvara se Lugarska škola u Paraćinu.

1926. godine po istom programu zatvorene škole u Aleksinsu a kapasitet škole je bio 60 učenika. škola radi do 1930. godine.

1946. - U periodu od 1930. god. do 1946. god. Nastao je duži prekid školovanja kadrova za potrebe šumarstva, ponovo zbog nedostatka prostora za školu kao i zbog drugog svetskog rata 1939-1945. god. Rešenjem Ministarstva šumarstva iz Srbije personalni broj 3816 od 31. avgusta 1946. god. osniva se Spednja (trogodišnja) i niža (jednogodišnja) Šumarska škola u Čačku.

1947. - Učenici u Čačku su bili smešteni u zgradi tehničke škole, internat u gimnaziji a hrana u direkciji šuma.Zbog neadekvatnih uslova za rad škole, Ministarstvo šumarstva se sporazumelo sa GNO u Kraljevu i donelo rešenje br.2853 2. avgusta 1947. god. da se Spednja šumarska škola preseli iz Čačka u Kraljevo u zgradu zvanu gospodar Vasin konak. Ovde su bile učionice i kanselarije, spavanje u internatu poljoprivredne škole, a hrana u menzi šumskog preduzeća Goč.

1949. - Iz Kraljeva škola se seli ali samo na kratko u Sremsku Mitrovicu školske 1949/50.u školu u kojoj se školovala drvoprerađivačka struka. Iste školske godine, ne završivši ni započetu škola se seli za Sombor u zgradu Županije gde radi do školske 1952/53. god.

1952. - Ministarstvo prosvete, zbog blizine šumskih objekata za izvođenje praktične nastave, donosi odluku da će škola preseli za Čačak. Čitava kompozicija od devet vagona punih učila za školu preselila je školu iz Sombora u Čačak.

1960. - Na temeljima, započete pa obustavljene gpadnje osnovne škole u vremenu 1953-1958 Ministarstvo za šumarstvo otkupljuje započete radove i 4 hektara imanja, završava zgradu 1960. za trajni smeštaj škole u kojoj i danas radi. Istovremeno je cagpađen i dom za smeštaj učenika ove škole. Rešenjem ministarstva prosvete škola u Kraljevu počinje sa radom 20. oktobra 1960. godine. Taj dan šumarska škola slavi kao Ovaj dan škole jep se tada prvi put nalazi u Svojoj zgradi.

Podatke prikupio Simović Branko prof. šumarske škole.